Andrzej Gospodarowicz

Andrzej Gospodarowiczprof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz

pok. 2 B, tel. 368-03-32
andrzej.gospodarowicz@ue.wroc.pl

aaaaa

aaaaa

aaaaa

Ogólna charakterystyka problematyki badawczej

  • Zarządzanie ryzykiem bankowym,
  • Zarządzanie bankiem,
  • Bankowość elektroniczna.

Współpraca zagraniczna

1981-1982: staż naukowy na wydziale ekonomicznym Uniwersytetu Wiedeńskiego, Austria
1987, 1992: profesor wizytujący na Uniwersytecie Wiedeńskim
1988, 1990: profesor wizytujący na Uniwersytecie w Linzu
kontakty naukowe od szeregu lat: Uniwersytet Wiedeński, Uniwersytet Techniczny w Dreźnie (Niemcy), Uniwersytet w Wilnie (Litwa), Uniwersytet Ekonomiczny w St. Petersburgu (Rosja)


Stopnie i tytuły naukowe

1976: stopień doktora nauk ekonomicznych za rozprawę pt. „Zastosowanie metody priorytetów do rozwiązywania zagadnień z teorii przedsięwzięć czasowych”,
1986: stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w oparciu o monografię pt. „Harmonogramy przedsięwzięć czasowo-przestrzennych i przybliżone metody ich wyznaczania”,
1992: tytuł profesora nauk ekonomicznych,
2011: tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Wileńskiego,
2014: tytuł doktora honoris causa Państwowego Ukraińskiego Uniwersytetu Finansów i Handlu Międzynarodowego w Kijowie,
2016: tytuł doktora honoris causa Lwowskiego Uniwersytetu Handlu i Ekonomii.


Sprawowane funkcje

od 1990: Członek Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
1990-1996: Dziekan Wydziału Zarządzania i Informatyki AE we Wrocławiu,
1994-1997: Kierownik Międzynarodowych Studiów Doktoranckich AE we Wrocławiu,
1997-2005: Kierownik Dziennych Studiów Doktoranckich,
od 1999: Kierownik Katedry Bankowości,
od 2000: Członek Rady Naukowej Instytutu Zarządzania Wiedzą Uniwersytetu w Linzu, Austria,
2005-2012: Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
od 2005: Członek Rady Naukowej Studium Doktoranckiego w Międzynarodowej Szkole Wyższej (IHI) w Zittau, Niemcy,
od 2007: Członek Rady Programowej czasopisma „Bezpieczny Bank”,
2007-2015: Przewodniczący Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk,
2012-2016: Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
od 2016: Honorowy Przewodniczący Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk.


Zrealizowane granty i projekty badawcze

2001: Projekt badawczy pt. „Analiza i ocena banków i ich oddziałów” finansowany przez Komitet Badań Naukowych (KBN)

2007: Projekt badawczy pt. „Analiza porównawcza spółdzielczych grup bankowych w Polsce i wybranych krajach UE” finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Wybrane publikacje

Organizacja instytucji kredytowych (współautor), (w:) Zarządzanie instytucjami kredytowymi, C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 376-409.

Presja regulacyjna a stabilność sektora bankowego (współautor), (w:) Eseje o stabilności finansowej, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 111-121.

Stability of the Polish Banking Sector in the Circumstances of the Economic Downturn (współautor), (w:) The strategy of Banking and Real Sectors Interaction in Economy of Russia and Poland Under Modern Conditions, The Ministry of Education and Science of the Russian Federation, Kazań Federal University, Kazań 2012, s. 218-223.

The strategy of Banking and Real Sectors Interaction in Economy of Russia and Poland Under Modern Conditions, The Ministry of Education and Science of the Russian Federation, Kazań Federal University, Kazań 2012 (współredakcja naukowa)

Zarządzanie instytucjami kredytowymi, Wyd. C.H.BECK, Warszawa, 2012. (współredakcja naukowa)

Dydaktyka finansów na kierunku finanse i rachunkowość, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012 (redakcja naukowa)

Current issues of banking sector in Poland and Eastern Europe, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomii i Finansów w St. Petersburgu (Rosja), St. Petersburg 2011 (współredakcja naukowa)

Dydaktyka finansów na kierunku finanse i rachunkowość, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011 (redakcja naukowa)

Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Bankowość, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011 (redakcja naukowa)

Sektor bankowy w Polsce do roku 2030, (w:) Polski sektor Bankowy w perspektywie roku 2030, Związek Banków Polskich, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, s. 93-100.

Razwitje nauki o finansach w Polsze poslje 1990 goda (współautor), (w:) Mieżdunarodnaja nauczno-prakticzieskaja konfierencja „Restrukturizowanije ekonomiki: resursy i mechanizmy”, Wyd. Państwowego Uniwersytetu Ekonomiki i Finansów, 2010, s. 202-203.

Financial exclusion in Poland (współautor), (w:) Current issues of banking sector in Poland and Eastern Europe, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomii i Finansów w St. Petersburgu (Rosja), St. Petersburg 2011, s. 8-18.

Wykluczenie finansowe w Polsce, „Gazeta Bankowa” 2010 nr 6, s. 36-38.

Bankowość detaliczna – idee, modele, procesy, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 124, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław, 2010 (redakcja naukowa)

Krizis na finansowych rynkach, regulacjonnaja polityika i dobrosowiestnaja bankowskaja praktika w Polsze (współautor), (w:) Aktualne problemy funkcjonowania sektora bankowego w Polsce i Rosji, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 87, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław, 2009, s. 51-61.

Aktualne problemy funkcjonowania sektora bankowego w Polsce i Rosji, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 87, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław, 2009 (redakcja naukowa)

Ryzyko operacyjne i jego ocena w regulacjach Nowej Umowy Kapitałowej, (w:) Wyzwania współczesnych finansów, red. K. Jajuga, Wydawnictwo UE, Wrocław 2009, s. 27-36.

Kryzys finansowy w USA i Europie Zachodniej oraz jego oddziaływanie na sektor bankowy w Polsce, (w:) Globalny kryzys finansowy i jego konsekwencje w opiniach ekonomistów polskich, red. J. Szambelańczyk, Związek Banków Polskich, Warszawa 2009, s. 17-25.

Ocena wiarygodności ekonomicznej jednostki samorządu terytorialnego (współautor), (w:) W poszukiwaniu efektywności finansów publicznych, red. S. Wieteska, M. Wypych, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 207-214.

Ryzyko informatyczne jako ważny element ryzyka operacyjnego w banku – wybrane zagadnienia finansowania zarządzania ryzykiem informatycznym (współautor), (w:) Komputerowe systemy zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 57-71.

Powstanie i działalność Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk, „Finanse” nr 1, 2009, s. 7-11.

Stan badań nad bankowością spółdzielczą w Polsce (współautor), (w:) Bankowość w Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2009, s. 417-435.

Bankowość detaliczna – idee, modele, procesy, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 54, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław, 2009 (redakcja naukowa)

Roznicznyje banki w Polsze – sostojanie i perspektiwy (współautor), (w:) Strategia i perspektiwy razwitija sowriemiennowo bankowskogo diela w Rossii i Polsze, Izdatielstwo sanktpeterbuskogo Gosudarstwiennogo Uniwersitjeta Ekonomiki i Finansow, St. Petersburg, 2008, s. 47-59.

Funkcjonowanie spółdzielczych grup bankowych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław, 2008.

Aktualnyje problemy wniedienia informacionnych technologii w polskich kooperatiwnych bankach (współautor), (w:) Aktualnyje problemy razwitija bankowskogo ssektora w Litwie, Latwii, Polsze, Rosji i Ukrainie, Izdatielstwo sanktpeterbuskogo Gosudarstwiennogo Uniwersitjeta Ekonomiki i Finansow, St. Petersburg, 2007, s. 3-16.

Die Ermittlung der operationelle Risiken in Kreditinstitutionen, (w:) Informationssysteme: Daten – Information-Wisen, red. G. Haring, D. Karagiannis, Österreichische Computer Gesellschaft, Wien, 2007, s. 55-68.

Ryzyko operacyjne w banku, (w:) Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, PWN, Warszawa 2007, s. 269-284.

The impact of the New Capital Accord on Poland’s cooperative, (w:) Education and Economy 2007, Tallinn University of Technology, Tallinn 2007, s. 23-26.

Bankowość elektroniczna, PWE, Warszawa 2005 (redakcja naukowa)

Technologie informatyczne w bankowości, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002 (redakcja naukowa)

Dodaj komentarz